تولید و تامین کابل آلومینیوم با قطر ۱٫۲۸ صادرات به کشور عراق

صنایع سیم و کابل توس الکتریک در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ موفق شد مناقصه بین الملی که در کشور عراق برگزار شده بود را برنده شود و حدود ۹۰۰ هزار متر کابل آلومینیوم را تولید کند. در مناقصه فوق از کشورهای ترکیه و روسیه نیز حضور داشتند که این شرکت با پشتوانه فنی و قیمتی رقابتی توانست برنده این مناقصه بین المللی شود و سهم بزرگی در جهت صادرات محصولات غیر نفتی در کشور عزیزمان ایران داشته باشد.

کابل فوق از نازکترین رشته آلومینیوم یعنی ۱٫۲۸ میلی متر تشکیل میشود و بصورت ۳ رشته و یا ۷ رشته ۱٫۲۸ – ۱٫۳۳ – ۱٫۵۷ – ۱٫۶۸ … در دستگاه استرندر تابیده شده و با غایق HDPE روکش میشود و بصورت ۲۰۰۰ – ۵۰۰۰ متری روی قرقره بسته بندی میشود.

نظرادامه مطلب

کابلهای افشان

کابلهای افشان ۲ رشته:

سایز قطر در تعداد رشته تقریبی ضخامت میانگین عایق ضخامت میانگین روکش قطر تقریبی مقاومت اهمی حداقل مقاومت عایقی مقاومت حجمی عایق حداکثر جریان مجاز استاندارد ولتاژ وزن تقریبی
section No.x dia.

App.

Insulation thickness Sheath thickness Dia.

App.

Resistance Insulation resistance Volume

resistivity

Current Standard Voltage Weight
n x mm² ___ mm mm mm Ω/Km MΩ.Km Ω.cm A ___ V Kg/Km
۲×۰٫۵ ۱۶×۰٫۱۹ ۰٫۵ ۰٫۶۰ ۴٫۹۶ ۳۹ ۰٫۰۱۳ ۹٫۵x ۹ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۳۰۰ ۳۴٫۴۳
۲×۰٫۷۵ ۲۴×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۶٫۱۶ ۲۶ ۰٫۰۱۱ ۹٫۲x ۱۲ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۵۲٫۷۸
۲×۱ ۳۱×۰٫۱۹۲ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۶٫۴۸ ۱۹٫۵ ۰٫۰۱۰ ۹٫۳x ۱۵ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۶۰٫۴۴
۲×۱٫۵ ۳۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۷ ۰٫۸۰ ۷٫۴۰ ۱۳٫۳ ۰٫۰۱۰ ۹٫۵x ۱۸ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۸۰٫۸۰
۲×۲٫۵ ۵۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۸ ۱٫۰۰ ۹٫۰۷ ۷٫۹۸ ۰٫۰۰۹ ۹٫۴x ۲۶ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۲۴٫۴۷
۲×۴ ۵۶×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۱۰ ۱۰٫۳۸ ۴٫۹۵ ۰٫۰۰۷ ۸٫۹x ۳۴ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۷۳٫۷۱
۲×۶ ۸۴×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۳۰ ۱۱٫۹۰ ۳٫۳ ۰٫۰۰۶ ۸٫۹x ۴۴ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۲۳۷٫۷۴
۲×۱۰ ۷۷×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۳۰ ۱۴٫۴۶ ۱٫۹۱ ۰٫۰۰۵۶ ۸٫۵x ۶۱ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۳۶۴٫۷۵
۲×۱۶ ۱۲۴×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۳۰ ۱۶٫۵۷ ۱٫۲۱ ۰٫۰۰۴۶ ۲٫۴x ۸۲ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۵۱۶٫۷۷
۲×۲۵ ۱۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۰٫۸۱ ۰٫۷۸ ۰٫۰۰۴۴ ۸٫۵x ۱۰۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۸۰۹٫۰۰
۲×۳۵ ۲۶۶×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۳٫۰۱ ۰٫۵۵۴ ۰٫۰۰۳۸ ۸٫۴x ۱۳۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۴۰٫۳۵
۲×۵۰ ۳۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۱٫۸۰ ۲۶٫۹۳ ۰٫۳۸۶ ۰٫۰۰۳۷ ۸٫۵x ۱۶۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۴۷۰٫۸۵
۲×۷۰ ۵۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۱٫۹۰ ۳۰٫۵۹ ۰٫۲۷۲ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۵x ۲۰۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۹۸۷٫۰۸
۲×۹۵ ۷۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۱۰ ۳۵٫۲۹ ۰٫۲۰۶ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۷x ۲۵۰ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۶۶۸٫۴۲
۲×۱۲۰ ۹۵۴×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۲۰ ۳۸٫۴۶ ۰٫۱۶۱ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۲۹۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۲۵۳٫۰۳
۲×۱۵۰ ۷۱۰×۰٫۵ ۱٫۸ ۲٫۳۰ ۴۲٫۷۲ ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۵۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۰۳۹٫۴۶
۲×۱۸۵ ۸۷۶×۰٫۵ ۲ ۲٫۵۰ ۴۷٫۳۴ ۰٫۱۰۶ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۸۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۹۷۰٫۷۲
۲×۲۴۰ ۱۱۳۷×۰٫۵ ۲٫۲ ۲٫۷۰ ۵۳٫۳۱ ۰٫۰۸۰۱ ۰٫۰۰۲۸ ۸٫۷x ۴۵۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۶۳۷۴٫۳۹
۲×۳۰۰ ۱۴۲۱×۰٫۵ ۲٫۴ ۲٫۹۰ ۵۹٫۱۳ ۰٫۰۶۴۱ ۰٫۰۰۲۷ ۸٫۵x ۵۲۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۷۹۰۳٫۶۰
۲×۴۰۰ ۱۸۹۵×۰٫۵ ۲٫۶ ۳٫۱۰ ۶۷٫۰۹ ۰٫۰۴۸۶ ۰٫۰۰۲۵ ۸٫۵x ۶۲۴ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۳۵۵٫۸۴
۲×۵۰۰ ۲۳۶۸×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۴۰ ۷۴٫۴۵ ۰٫۰۳۸۴ ۰٫۰۰۲۴ ۸٫۵x ۶۹۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۲۸۴۹٫۵۷
۲×۶۳۰ ۲۹۸۴×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۶۰ ۸۱٫۷۷ ۰٫۰۲۸۷ ۰٫۰۰۲۲ ۸٫۵x ۷۷۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۵۸۵۰٫۵۵
۲×۸۰۰ ۳۷۸۹×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۹۰ ۹۰٫۴۱ ۰٫۰۲۳۳ ۰٫۰۰۲۰ ۸٫۵x ۸۵۹ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۹۷۶۷٫۰۵
۲×۱۰۰۰ ۴۷۳۶×۰٫۵ ۳ ۴٫۲۰ ۱۰۰٫۲۳ ۰٫۰۱۸۲ ۰٫۰۰۱۹ ۸٫۵x ۹۳۶ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۴۵۱۵٫۶۰

کابلهای افشان ۳ رشته

سایز قطر در تعداد رشته تقریبی ضخامت میانگین عایق ضخامت میانگین روکش قطر تقریبی مقاومت اهمی حداقل مقاومت عایقی مقاومت حجمی عایق حداکثر جریان مجاز استاندارد ولتاژ وزن تقریبی
section No.x dia.

App.

Insulation thickness Sheath thickness Dia.

App.

Resistance Insulation resistance Volume

resistivity

Current Standard Voltage Weight
n x mm² ___ mm mm mm Ω/Km MΩ.Km Ω.cm A ___ V Kg/Km
۳×۰٫۵ ۱۶×۰٫۱۹ ۰٫۵ ۰٫۶۰ ۵٫۲۵ ۳۹ ۰٫۰۱۳ ۹٫۵x ۹ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۳۰۰ ۴۱٫۰۲
۳×۰٫۷۵ ۲۴×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۶٫۵۱ ۲۶ ۰٫۰۱۱ ۹٫۲x ۱۲ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۶۲٫۶۷
۳×۱ ۳۱×۰٫۱۹۲ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۶٫۸۶ ۱۹٫۵ ۰٫۰۱۰ ۹٫۳x ۱۵ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۷۲٫۵۴
۳×۱٫۵ ۳۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۷ ۰٫۹۰ ۸٫۰۵ ۱۳٫۳ ۰٫۰۱۰ ۹٫۵x ۱۸ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۰۱٫۵۱
۳×۲٫۵ ۵۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۸ ۱٫۱۰ ۹٫۸۲ ۷٫۹۸ ۰٫۰۰۹ ۹٫۴x ۲۶ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۵۶٫۰۹
۳×۴ ۵۶×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۱۰ ۱۱٫۰۲ ۴٫۹۵ ۰٫۰۰۷ ۸٫۹x ۳۴ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۲۱۴٫۹۷
۳×۶ ۸۴×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۳۰ ۱۲٫۶۲ ۳٫۳ ۰٫۰۰۶ ۸٫۹x ۴۴ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۲۹۶٫۶۸
۳×۱۰ ۷۷×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۳۰ ۱۵٫۳۸ ۱٫۹۱ ۰٫۰۰۵۶ ۸٫۵x ۶۱ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۴۶۰٫۳۳
۳×۱۶ ۱۲۴×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۶۰ ۱۸٫۲۵ ۱٫۲۱ ۰٫۰۰۴۶ ۲٫۴x ۸۲ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۶۸۷٫۳۵
۳×۲۵ ۱۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۲٫۱۴ ۰٫۷۸ ۰٫۰۰۴۴ ۸٫۵x ۱۰۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۳۵٫۰۴
۳×۳۵ ۲۶۶×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۴٫۵۱ ۰٫۵۵۴ ۰٫۰۰۳۸ ۸٫۴x ۱۳۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۳۴۴٫۷۳
۳×۵۰ ۳۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۱٫۹۰ ۲۸٫۹۴ ۰٫۳۸۶ ۰٫۰۰۳۷ ۸٫۵x ۱۶۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۹۲۷٫۳۰
۳×۷۰ ۵۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۲٫۰۰ ۳۲٫۸۷ ۰٫۲۷۲ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۵x ۲۰۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۶۲۱٫۵۲
۳×۹۵ ۷۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۲۰ ۳۷٫۹۰ ۰٫۲۰۶ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۷x ۲۵۰ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۵۲۳٫۷۰
۳×۱۲۰ ۹۵۴×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۳۰ ۴۱٫۲۹ ۰٫۱۶۱ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۲۹۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۳۱۱٫۵۶
۳×۱۵۰ ۷۱۰×۰٫۵ ۱٫۸ ۲٫۴۰ ۴۵٫۸۷ ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۵۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۵۳۵۸٫۵۱
۳×۱۸۵ ۸۷۶×۰٫۵ ۲ ۲٫۶۰ ۵۰٫۸۲ ۰٫۱۰۶ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۸۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۶۵۹۴٫۱۹
۳×۲۴۰ ۱۱۳۷×۰٫۵ ۲٫۲ ۲٫۸۰ ۵۷٫۲۲ ۰٫۰۸۰۱ ۰٫۰۰۲۸ ۸٫۷x ۴۵۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۸۴۶۸٫۴۳
۳×۳۰۰ ۱۴۲۱×۰٫۵ ۲٫۴ ۳٫۰۰ ۶۳٫۴۶ ۰٫۰۶۴۱ ۰٫۰۰۲۷ ۸٫۵x ۵۲۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۵۱۰٫۴۹
۳×۴۰۰ ۱۸۹۵×۰٫۵ ۲٫۶ ۳٫۳۰ ۷۲٫۲۱ ۰٫۰۴۸۶ ۰٫۰۰۲۵ ۸٫۵x ۶۲۴ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۳۸۳۷٫۷۹
۳×۵۰۰ ۲۳۶۸×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۶۰ ۸۰٫۰۹ ۰٫۰۳۸۴ ۰٫۰۰۲۴ ۸٫۵x ۶۹۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۷۱۸۰٫۴۱
۳×۶۳۰ ۲۹۸۴×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۸۰ ۸۷٫۹۴ ۰٫۰۲۸۷ ۰٫۰۰۲۲ ۸٫۵x ۷۷۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۱۲۵۱٫۵۰
۳×۸۰۰ ۳۷۸۹×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۱۰ ۹۷٫۲۱ ۰٫۰۲۳۳ ۰٫۰۰۲۰ ۸٫۵x ۸۵۹ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۶۵۶۳٫۷۰
۳×۱۰۰۰ ۴۷۳۶×۰٫۵ ۳ ۴٫۴۰ ۱۰۷٫۷۵ ۰٫۰۱۸۲ ۰٫۰۰۱۹ ۸٫۵x ۹۳۶ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۲۹۷۵٫۸۹

کابلهای افشان ۴ رشته

سایز قطر در تعداد رشته تقریبی ضخامت میانگین عایق ضخامت میانگین روکش قطر تقریبی مقاومت اهمی حداقل مقاومت عایقی مقاومت حجمی عایق حداکثر جریان مجاز استاندارد ولتاژ وزن تقریبی
section No.x dia.

App.

Insulation thickness Sheath thickness Dia.

App.

Resistance Insulation resistance Volume

resistivity

Current Standard Voltage Weight
n x mm² ___ mm mm mm Ω/Km MΩ.Km Ω.cm A ___ V Kg/Km
۴×۰٫۵ ۱۶×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۶٫۶۲ ۳۹ ۰٫۰۱۳ ۹٫۵x ۹ ISIRI 607-7 ۳۰۰/۵۰۰ ۶۱٫۷۵
۴×۰٫۷۵ ۲۴×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۷٫۱۰ ۲۶ ۰٫۰۱۱ ۹٫۲x ۱۲ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۷۵٫۴۴
۴×۱ ۳۱×۰٫۱۹۲ ۰٫۶ ۰٫۹۰ ۷٫۶۹ ۱۹٫۵ ۰٫۰۱۰ ۹٫۳x ۱۵ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۹۱٫۳۰
۴×۱٫۵ ۳۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۷ ۱٫۰۰ ۹٫۰۰ ۱۳٫۳ ۰٫۰۱۰ ۹٫۵x ۱۸ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۲۷٫۳۲
۴×۲٫۵ ۵۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۸ ۱٫۱۰ ۱۰٫۷۴ ۷٫۹۸ ۰٫۰۰۹ ۹٫۴x ۲۶ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۹۰٫۱۲
۴×۴ ۵۶×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۲۰ ۱۲٫۲۸ ۴٫۹۵ ۰٫۰۰۷ ۸٫۹x ۳۴ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۲۷۰٫۱۷
۴×۶ ۸۴×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۳۰ ۱۳٫۸۳ ۳٫۳ ۰٫۰۰۶ ۸٫۹x ۴۴ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۳۶۶٫۴۷
۴×۱۰ ۷۷×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۰۰ ۱۶٫۳۱ ۱٫۹۱ ۰٫۰۰۵۶ ۸٫۵x ۶۱ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۵۴۹٫۸۱
۴×۱۶ ۱۲۴×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۶۰ ۲۰٫۰۶ ۱٫۲۱ ۰٫۰۰۴۶ ۲٫۴x ۸۲ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۸۵۷٫۸۶
۴×۲۵ ۱۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۴٫۳۷ ۰٫۷۸ ۰٫۰۰۴۴ ۸٫۵x ۱۰۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۲۹۵٫۲۱
۴×۳۵ ۲۶۶×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۷٫۰۲ ۰٫۵۵۴ ۰٫۰۰۳۸ ۸٫۴x ۱۳۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۶۹۱٫۰۷
۴×۵۰ ۳۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۲٫۰۰ ۳۲٫۱۶ ۰٫۳۸۶ ۰٫۰۰۳۷ ۸٫۵x ۱۶۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۴۴۵٫۱۳
۴×۷۰ ۵۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۲٫۱۰ ۳۶٫۵۴ ۰٫۲۷۲ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۵x ۲۰۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۳۳۴٫۶۳
۴×۹۵ ۷۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۳۰ ۴۲٫۱۲ ۰٫۲۰۶ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۷x ۲۵۰ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۴۸۳٫۴۱
۴×۱۲۰ ۹۵۴×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۴۰ ۴۵٫۹۰ ۰٫۱۶۱ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۲۹۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۵۴۹۳٫۵۱
۴×۱۵۰ ۷۱۰×۰٫۵ ۱٫۸ ۲٫۶۱ ۵۱٫۲۳ ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۵۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۶۸۵۵٫۸۳
۴×۱۸۵ ۸۷۶×۰٫۵ ۲ ۲٫۸۰ ۵۶٫۷۰ ۰٫۱۰۶ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۸۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۸۴۳۰٫۶۳
۴×۲۴۰ ۱۱۳۷×۰٫۵ ۲٫۲ ۳٫۰۰ ۶۳٫۸۳ ۰٫۰۸۰۱ ۰٫۰۰۲۸ ۸٫۷x ۴۵۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۸۲۸٫۵۹
۴×۳۰۰ ۱۴۲۱×۰٫۵ ۲٫۴ ۳٫۳۰ ۷۰٫۹۷ ۰٫۰۶۴۱ ۰٫۰۰۲۷ ۸٫۵x ۵۲۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۳۴۷۳٫۱۴
۴×۴۰۰ ۱۸۹۵×۰٫۵ ۲٫۶ ۳٫۶۰ ۸۰٫۷۰ ۰٫۰۴۸۶ ۰٫۰۰۲۵ ۸٫۵x ۶۲۴ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۷۷۳۸٫۴۶
۴×۵۰۰ ۲۳۶۸×۰٫۵ ۲٫۸ ۳٫۹۰ ۸۹٫۴۵ ۰٫۰۳۸۴ ۰٫۰۰۲۴ ۸٫۵x ۶۹۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۲۰۲۰٫۱۰
۴×۶۳۰ ۲۹۸۴×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۲۰ ۹۸٫۴۰ ۰٫۰۲۸۷ ۰٫۰۰۲۲ ۸٫۵x ۷۷۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۷۳۰۳٫۲۳
۴×۸۰۰ ۳۷۸۹×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۵۰ ۱۰۸٫۷۰ ۰٫۰۲۳۳ ۰٫۰۰۲۰ ۸٫۵x ۸۵۹ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۴۱۴۰٫۶۷
۴×۱۰۰۰ ۴۷۳۶×۰٫۵ ۳ ۴٫۹۰ ۱۲۰٫۶۴ ۰٫۰۱۸۲ ۰٫۰۰۱۹ ۸٫۵x ۹۳۶ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۲۴۳۵٫۹۴

کابلهای افشان ۵ رشته

سایز قطر در تعداد رشته تقریبی ضخامت میانگین عایق ضخامت میانگین روکش قطر تقریبی مقاومت اهمی حداقل مقاومت عایقی مقاومت حجمی عایق حداکثر جریان مجاز استاندارد ولتاژ وزن تقریبی
section No.x dia.

App.

Insulation thickness Sheath thickness Dia.

App.

Resistance Insulation resistance Volume

resistivity

Current Standard Voltage Weight
n x mm² ___ mm mm mm Ω/Km MΩ.Km Ω.cm A ___ V Kg/Km
۵×۰٫۵ ۱۶×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۸۰ ۷٫۲۲ ۳۹ ۰٫۰۱۳ ۹٫۵x ۹ ISIRI 607-7 ۳۰۰/۵۰۰ ۷۲٫۳۴
۵×۰٫۷۵ ۲۴×۰٫۱۹ ۰٫۶ ۰٫۹۰ ۷٫۹۶ ۲۶ ۰٫۰۱۱ ۹٫۲x ۱۲ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۹۲٫۴۷
۵×۱ ۳۱×۰٫۱۹۲ ۰٫۶ ۰٫۹۰ ۸٫۳۹ ۱۹٫۵ ۰٫۰۱۰ ۹٫۳x ۱۵ ISIRI 607-3 ۳۰۰/۵۰۰ ۱۰۷٫۶۸
۵×۱٫۵ ۳۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۷ ۱٫۱۰ ۱۰٫۰۳ ۱۳٫۳ ۰٫۰۱۰ ۹٫۵x ۱۸ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۱۵۵٫۰۳
۵×۲٫۵ ۵۰×۰٫۲۳۶ ۰٫۸ ۱٫۲۰ ۱۱٫۹۵ ۷٫۹۸ ۰٫۰۰۹ ۹٫۴x ۲۶ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۲۳۱٫۱۲
۵×۴ ۵۶×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۳۰ ۱۳٫۶۵ ۴٫۹۵ ۰٫۰۰۷ ۸٫۹x ۳۴ ISIRI 607-3 ۴۵۰/۷۵۰ ۳۲۸٫۵۶
۵×۶ ۸۴×۰٫۲۸۷ ۰٫۸ ۱٫۳۰ ۱۵٫۱۶ ۳٫۳ ۰٫۰۰۶ ۸٫۹x ۴۴ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۴۳۸٫۹۰
۵×۱۰ ۷۷×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۶۰ ۱۹٫۲۱ ۱٫۹۱ ۰٫۰۰۵۶ ۸٫۵x ۶۱ ISIRI 607-6 ۴۵۰/۷۵۰ ۷۱۴٫۵۶
۵×۱۶ ۱۲۴×۰٫۳۸۶ ۱ ۱٫۸۰ ۲۲٫۴۷ ۱٫۲۱ ۰٫۰۰۴۶ ۲٫۴x ۸۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۵۴٫۳۰
۵×۲۵ ۱۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۸۰ ۲۶٫۸۴ ۰٫۷۸ ۰٫۰۰۴۴ ۸٫۵x ۱۰۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۵۶۳٫۷۴
۵×۳۵ ۲۶۶×۰٫۳۸۶ ۱٫۲ ۱٫۹۰ ۳۰٫۰۱ ۰٫۵۵۴ ۰٫۰۰۳۸ ۸٫۴x ۱۳۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۰۶۱٫۴۰
۵×۵۰ ۳۹۲×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۲٫۱۰ ۳۵٫۷۱ ۰٫۳۸۶ ۰٫۰۰۳۷ ۸٫۵x ۱۶۸ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۹۸۰٫۶۸
۵×۷۰ ۵۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۴ ۲٫۳۰ ۴۰٫۷۸ ۰٫۲۷۲ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۵x ۲۰۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۰۸۸٫۷۷
۵×۹۵ ۷۶۰×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۵۰ ۴۶٫۹۸ ۰٫۲۰۶ ۰٫۰۰۳۲ ۸٫۷x ۲۵۰ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۵۴۹۳٫۸۵
۵×۱۲۰ ۹۵۴×۰٫۳۸۶ ۱٫۶ ۲٫۶۰ ۵۱٫۱۹ ۰٫۱۶۱ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۲۹۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۶۷۳۳٫۳۰
۵×۱۵۰ ۷۱۰×۰٫۵ ۱٫۸ ۲٫۸۰ ۵۷٫۰۸ ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۵۵ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۸۳۹۶٫۰۲
۵×۱۸۵ ۸۷۶×۰٫۵ ۲ ۳٫۰۰ ۶۳٫۱۸ ۰٫۱۰۶ ۰٫۰۰۲۹ ۸٫۷x ۳۸۲ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۰۳۲۴٫۲۲
۵×۲۴۰ ۱۱۳۷×۰٫۵ ۲٫۲ ۳٫۳۰ ۷۱٫۳۰ ۰٫۰۸۰۱ ۰٫۰۰۲۸ ۸٫۷x ۴۵۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۳۲۹۲٫۱۷
۵×۳۰۰ ۱۴۲۱×۰٫۵ ۲٫۴ ۳٫۵۰ ۷۹٫۰۲ ۰٫۰۶۴۱ ۰٫۰۰۲۷ ۸٫۵x ۵۲۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۱۶۴۹۳٫۰۸
۵×۴۰۰ ۱۸۹۵×۰٫۵ ۲٫۶ ۳٫۹۰ ۹۰٫۰۳ ۰٫۰۴۸۶ ۰٫۰۰۲۵ ۸٫۵x ۶۲۴ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۱۷۵۶٫۶۸
۵×۵۰۰ ۲۳۶۸×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۲۰ ۹۹٫۷۶ ۰٫۰۳۸۴ ۰٫۰۰۲۴ ۸٫۵x ۶۹۳ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۲۷۰۰۱٫۴۷
۵×۶۳۰ ۲۹۸۴×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۵۰ ۱۰۹٫۷۰ ۰٫۰۲۸۷ ۰٫۰۰۲۲ ۸٫۵x ۷۷۷ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۳۳۴۸۳٫۴۹
۵×۸۰۰ ۳۷۸۹×۰٫۵ ۲٫۸ ۴٫۹۰ ۱۲۱٫۳۶ ۰٫۰۲۳۳ ۰٫۰۰۲۰ ۸٫۵x ۸۵۹ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۴۱۹۳۱٫۲۰
۵×۱۰۰۰ ۴۷۳۶×۰٫۵ ۳ ۵٫۳۰ ۱۳۴٫۶۲ ۰٫۰۱۸۲ ۰٫۰۰۱۹ ۸٫۵x ۹۳۶ ISIRI 3569-1 ۶۰۰/۱۰۰۰ ۵۲۱۰۴٫۷۴
ادامه مطلب

آزمایشگاه کنترل کیفیت و تحیق و توسعه ( R&D )

صنایع سیم و کابل توس الکتریک بر اساس استراتژی خود  که تولید ناب و بهبود مستمر کیفیت می باشد  اقدام به پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001 , ISO 14001 , ,ISO 18001 با گواهی شرکت TUV NORD آلمان  کرده است . شرکت کابلسازی گازار الکتریک توس بر اساس استراتژی خود  که تولید ناب و بهبود مستمر کیفیت می باشد  اقدام به پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001 , ISO 14001 , ,ISO 18001 با گواهی شرکت TUV NORD آلمان  کرده است . لذا در این راستا و برای رسیدن به اهداف عالیه خود هدف را بر آن

گمارده است تا جزء شرکتهای دانش بنیان قرار بگیرد و در راس تولیدات خود محصولاتی خاص و استراتژیک را در کنار تولیدات روتین این صنعت تولید نماید .بی شک برای گام نهادن در این مسیر نیاز به تاسیس آزمایشگاهی مجهز و مدرن تحت لقای واحد های کنترل کیفیت و R&Dمی باشد که این امر محقق گردیده است و آزمایشگاهی مجهز در این رابطه تجهیز شده است که آن آزمایشات زیر انجام می شود :

⦁ کلیه آزمونهای ابعادی  طول و عرض و ارتفاع و زاویه با دقت    ۰٫۰۰۰۱mm و ۰٫۰۱ گرادیان  .

⦁ اندازه گیری مفاومت اهمی هادی با دقت ۱ میکرو اهم .

⦁ آزمون ولتاژ  روی عایق از ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ولت .

⦁ اندازه گیری مقاومت عایقی هادی تا ماکزیمم ۲۰۰ مگا اهم .

⦁ اندازه گیری مقاومت عایقی هادی تا ماکزیمم ۲۰ Tera ohm  .

⦁ آزمون تزریق جریان تا ماکزیمم ۲۰۰۰ آمپر .

⦁ آزمون ایجینگ ( کهنگی ) جهت بررسی طول عمر .

⦁ اندازه گیری  تلفات جرم پس از کهنگی .

⦁ اندازه گیری نیروی کشش ( تنسایل )   و ازدیاد طول تا ماکزیمم ۲۵۰۰ نیوتن .

⦁ اندازه گیری تحمل نیروی کشش ( تنسایل ) و تحمل فشار  و ازدیاد طول تا ماکزیمم ۵۰۰۰ نیوتن .

⦁ آزمونهای دمای بالا شامل فشار در گرما و شوک حرارتی  و پایداری حرارتی بسته به مواد مختلف تا ماکزیمم ۳۰۰ درجه سانتی گراد .

⦁ آزمونهای دمای پایین شمل ضربه در سرما و خمش در سرما بسته به مواد مختلف تا مینیمم -۴۰ درجه سانتی گراد .

⦁ اندازه گیری جرم و وزن مخصوص مواد با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم .

⦁ اندازه گیری سختی و قابلیت انعطاف مواد مختلف از نوع نرم بر اساس shoreA  .

⦁ اندازه گیری سختی و قابلیت انعطاف مواد مختلف از نوع سخت بر اساس shoreD  .

⦁ اندازه گیری قابلیت انعطاف کابل تکمیل شده بر حسب نیوتن .

⦁ آزمون هات ست و هات کریپ برای مواد گرما سخت شامل انواع لاستیکها شامل سیلیکون EPR و EPDM و…  و انواع XLPE  .

لذا امیدواریم در سایه عنایتهای خداوند متعال و حمایتهای مصرف کنندگان گرامی و  با استفاده از آن و دانش فنی کارشناسان مجرب خود  قله های بلندی را در این باب فتح نماییم تا کمکی روز افزون به صنعت کشور عزیزمان ایران باشد .

ادامه مطلب