صنعت برق و انواع سیم و کابلهای آلومینیوم

صنعت برق و انواع سیم و کابلهای آلومینیوم

صنعت برق و آلومینیوم:

 1. انواع هادیهای هوایی تمام آلومینیوم، آلومینیوم با مغزی فولادی و آلومینیوم آلیاژی۴۰۰kV – ۲۰kV
  • AAC .
  • AAAC .
  • ACSR .
  • AW .
 2. کابلهای ۱KV
  • Copper / pvc / pvc .
   1. Copper / pvc / pvc / steel wire .
   2. Copper / pvc / pvc / steel tape .
   3. Copper / pvc / pvc / copper screen .
   4. Copper / pvc / pvc / copper screen / steel wire .
   5. Copper / pvc / pvc / copper screen / steel tape .
  • Copper / xlpe / pvc .
   1. Copper / xlpe / pvc / steel wire .
   2. Copper / xlpe / pvc / steel tape .
   3. Copper / xlpe / pvc / copper screen .
   4. Copper / xlpe / pvc / copper screen / steel wire .
   5. Copper / xlpe / pvc / copper screen / steel tape .
  • aluminum / pvc / pvc .
   1. aluminum / pvc / pvc / steel wire .
   2. aluminum / pvc / pvc / steel tape .
   3. aluminum / pvc / pvc / copper screen .
   4. aluminum / pvc / pvc / copper screen / steel wire .
   5. aluminum / pvc / pvc / copper screen / steel tape .
  • aluminum / xlpe / pvc .
   1. aluminum / xlpe / pvc / steel wire .
   2. aluminum / xlpe / pvc / steel tape .
   3. aluminum / xlpe / pvc / copper screen .
   4. aluminum / xlpe / pvc / copper screen / steel wire .
   5. aluminum / xlpe / pvc / copper screen / steel tape .
 3. کابلهای خودنگهدار
  1.  ۲رشته : فاز + نول .
  2.  ۳رشته : فاز + نول + مهار .
  3. ۴رشته : فاز + نول + روشنایی + مهار .
  4. ۵ رشته : ۳ فاز + نول + مهار .
  5. ۵ رشته آلیاژی : ۳ فاز + نول آلیاژی + روشنایی .
  6. ۶ رشته : ۳ فاز + نول + روشنایی + مهار .