سیم و کابلهای مقاوم در برابر حرارت و آتش

سیم و کابلهای مقاوم در برابر حرارت و آتش

مقاوم در برابر حرارت و آتش :

  1. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۹۰ درجه مدام .
  2. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۱۲۵ درجه مدام .
  3. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۱۵۰ درجه مدام .
  4. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۲۰۰ درجه مدام .
  5. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۲۵۰ درجه مدام .
  6. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۳۰۰ درجه مدام .
  7. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۳۵۰ درجه مدام .
  8. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ( شعله غیر مستقیم ) ماکزیمم ۵۰۰ درجه ۳ ساعت .
  9. کابلهای مقاوم در برابر شعله آتش مستقیم با حرارت ماکزیمم ۷۵۰ درجه ۳ ساعت .
  10. کابلهای مقاوم در برابر شعله آتش مستقیم با حرارت ماکزیمم ۱۰۰۰ درجه ۳ ساعت .