سیم و کابلهای صنعت ساختمان

سیم و کابلهای صنعت ساختمان

صنعت ساختمان :

 1. سیمهای قابل انعطاف
  • سیمهای افشان کلاس ۵ .
  • سیمهای سوپر افشان کلاس ۶ .
 2. سیمهای غیر قابل انعطاف .
  • سیمهای مفتول کلاس ۱ .
  • سیمهای نیمه افشان کلاس ۲ .
 3. کابلهای قابل انعطاف .
 4. کابلهای غیر قابل انعطاف .
  • کابلهای مفتولی کلاس ۱ .
  • کابلهای نیمه افشان کلاس ۲ .