سیم و کابلهای صنعت ساختمان – بالابر – آسانسور و تراولینگ

سیم و کابلهای صنعت ساختمان – بالابر – آسانسور و تراولینگ

صنعت ساختمان :

 1. سیمهای قابل انعطاف
  • سیمهای افشان کلاس ۵ .
  • سیمهای سوپر افشان کلاس ۶ .
 2. سیمهای غیر قابل انعطاف .
  • سیمهای مفتول کلاس ۱ .
  • سیمهای نیمه افشان کلاس ۲ .
 3. کابلهای قابل انعطاف .
 4. کابلهای غیر قابل انعطاف .
  • کابلهای مفتولی کلاس ۱ .
  • کابلهای نیمه افشان کلاس ۲ .

 

بالابر و تراولینگ و آسانسوری  :

 1. کابلهای بالابر تخت بدون مهار PVC  .
 2. کابلهای بالابر تخت مهاردار PVC  .
 3. کابلهای بالابر تخت بدون مهار لاستیکی EPDM .
 4. کابلهای بالابر تخت مهاردار لاستیکی EPDM .
 5. کابلهای بالابر گرد بدون مهار PVC  .
 6. کابلهای بالابر گرد مهاردار PVC  .
 7. کابلهای بالابر گرد بدون مهار لاستیکی EPDM  .
 8. کابلهای بالابر گرد مهاردار لاستیکی EPDM  .