آدرس :

  • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
  • info@tooscable.com
  • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای صنعت خودرو – صنایع دریایی – صنایع ریلی و مترو

صنعت خودرو :

AV .
AVS .
AVSS .
T1 .
T2 .
T3 .
T4 .
T5 .

صنایع دریایی :

کابلهای ۱KV با PVC .
کابلهای ۱KV با XLPE .
کابلهای ۱KV با HFFR .
کابلهای ۱KV با EPDM OR EPR OR SILICON .

صنایع ریلی و مترو :

کابلهای ۱KV با PVC .
کابلهای ۱KV با XLPE .
کابلهای ۱KV با HFFR .
کابلهای ۱KV با EPDM OR EPR OR SILICON .