آدرس :

  • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
  • info@tooscable.com
  • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای صنایع ریلی و مترو

صنایع ریلی و مترو :

  1. کابلهای ۱KV با PVC .
  2. کابلهای ۱KV با XLPE .
  3. کابلهای ۱KV با HFFR .
  4. کابلهای ۱KV با EPDM OR EPR OR SILICON .