سیم و کابلهای صنایع دریایی

سیم و کابلهای صنایع دریایی

صنایع دریایی :

  1. کابلهای ۱KV با PVC .
  2. کابلهای ۱KV با XLPE .
  3. کابلهای ۱KV با HFFR .
  4. کابلهای ۱KV با EPDM OR EPR OR SILICON .