سیم و کابلهای سیستمهای فتوولتاییک (سولار)

سیم و کابلهای سیستمهای فتوولتاییک (سولار)

سیستمهای فتوولتاییک ( سولار ) :

  1. کابلهای ۱KV با PVC .
  2. کابلهای ۱KV با XLPE .
  3. کابلهای ۱KV با crosslink hffr .
  4. کابلهای ۱KV با EPDM OR EPR OR SILICON OR EVA OR HEPR .