آدرس :

  • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
  • info@tooscable.com
  • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای فتوولتائیک (سولار)

سیستمهای فتوولتائیک و کابلهای سولار :

  1. کابلهای ۱kV با PVC .
  2. کابلهای ۱kV با XLPE .
  3. کابلهای ۱kV با Cross-link HFFR .
  4. کابلهای ۱kV با EPDM OR EPR OR SILICON OR EVA OR HEPR .