سیم و کابلهای ساختمانهای هوشمند

سیم و کابلهای ساختمانهای هوشمند

ساختمانهای هوشمند :

  1. کابلهای دیتکتور .
  2. کابلهای KNX .