سیم و کابلهای بالابر و تراولینگ

بالابر و تراولینگ  :

  1. کابلهای بالابر تخت بدون مهارPVC  .
  2. کابلهای بالابر تخت مهاردارPVC  .
  3. کابلهای بالابر تخت بدون مهار لاستیکی EPDM .
  4. کابلهای بالابر تخت مهاردار لاستیکی EPDM .
  5. کابلهای بالابر گرد بدون مهارPVC  .
  6. کابلهای بالابر گرد مهاردارPVC  .
  7. کابلهای بالابر گرد بدون مهار لاستیکی EPDM  .
  8. کابلهای بالابر گرد مهاردار لاستیکی EPDM.