سیم و کابلهای ابزار دقیق وکنترل

سیم و کابلهای ابزار دقیق وکنترل

ابزار دقیق و کنترل :

    1. کابلهای کنترل بدون حفاظ .
    2. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک .
    3. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک و آرموردار .
    4. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک کلی .
    5. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک برای هر زوج .